login heslo
Spoločnosť Software Outsourcing
Použitie obsahu
1 Predmet licencie
Tieto podmienky použitia obsahu sa vzťahujú na akýkoľvek textový, grafický, multimediálny alebo iný materiál zverejnený na webových stránkach spoločnosti GENESYS s.r.o. (ďalej len poskytovateľ). Ak nie je uvedené inak, predmet licencie alebo jeho súčasti sú pôvodným artefaktom poskytovateľa a jeho používanie neprekáža záujom tretích strán. Za webové stránky poskytovateľa sa považuje akýkoľvek materiál poskytovaný službami HTTP a FTP na zariadeniach vlastnených poskytovateľom alebo materiál dostupný z elektronických zdrojov na lokalitách, ktoré sú dosiahnuteľné v doméne genesys.sk a subdoménach.
2 Používanie obsahu
Pokiaľ nie je uvedené inak, používateľ obsahu nie je oprávnený používať obsah alebo jeho časti v žiadnom materiáli, ktorý bude alebo má byť šírený tretím stranám prostredníctvom iných kanálov ako sú distribučné kanály poskytovateľa bez príslušného písomného súhlasu poskytovateľa. Používateľ je oprávnený používať zverejnený obsah pre vlastnú potrebu alebo vnútorné procesy bez akejkoľvek predchádzajúcej autorizácie.

Zverejnený materiál obsahuje obchodné značky a ochranné známky iných subjektov a názvy produktov, ktoré nie sú pôvodným dielom poskytovateľa. Na takéto fragmenty si poskytovateľ nevyhradzuje žiadne právo.
3 Ochrana osobných údajov
V prípade spracovávania vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webového rozhrania alebo iných elektronických prostriedkov poskytovateľ vyhlasuje, že nebudú poskytnuté iným subjektom a bez vášho výslovného súhlasu vám nebudú zasielané žiadne nevyžiadané materiály.
4 Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí alebo návhov nás kontaktujte na adrese legal@genesys.sk.